این سایت برای مبارزه با هر نوع محدودیت در ایجاد ارتباطات آزاد مردم ایران با جهان بیرون از خود است.

هدف ما، کمک به قیام‌‌کنندگان ایرانزمین است تا یک  ارتباط امن و سریع با جهان آزاد برقرار کنند.

مطالب و تجارب یا توسط نویسندگان تکافند نوشته شده و یا از منابع معتبر فارسی گردآوری و یا از منابع خارجی ترجمه شده است.

تجارب و دستاوردهای خود را برای ما بفرستید.

@Alitech94

@kiatechafand